تداوی مریضان کرونا به پلازما تیراپی، در #شفاخانه_افغان_میرسی #رایگان📢🚑

تداوی مریضان کرونا به پلازما تیراپی، در #شفاخانه_افغان_میرسی #رایگان📢🚑

تداوی مریضان کرونا به پلازما تیراپی، در #شفاخانه_افغان_میرسی #رایگان هدیه پلازما برای مریضان کرونا COVID19: اگر شما از مرض کرونا شفایاب کامل شده اید پس شما میتوانید با هدیه پلازما خون تان مریضان مصاب کرونا را کمک نموده تا صحت یاب گردند. چون شما در مقابل مرض مبارزه...